Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (Koning en de ministers gezamenlijk) voor een periode van zes jaar. Na advisering door de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon kan een burgemeester ontslaan. De gemeenteraad kan een burgemeester dus niet ontslaan.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en tevens van de gemeenteraad. Een belangrijk verschil is echter, dat hij bij vergaderingen van de raad geen stemrecht heeft en bij vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders wel. In het college heeft de burgemeester, net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de burgemeester een aantal eigen taken in de hoedanigheid van burgemeester. Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De burgemeester stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de burgers.

Contact

Voor een afspraak met de burgemeester, wethouders of de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat:  

  • Renata Anjema
  • Sandra de Groot

Telefoon: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl

Klaas Agricola

Agricola
Contactgegevens: Klaas Agricola
FunctieBurgemeester
E-mailadresk.agricola@dantumadiel.frl
Taken

Ynwenner en Bestjoer
Bestuurlijke aangelegenheden/ communicatie
Kabinet en representatie
Dienstverlening (DVO/ Burgerzaken/ KCC/ Dorpsloket)
Personeelszaken
Vergunningverlening (APV)
Openbare orde en veiligheid/ Rampenbestrijding
Toezicht en handhaving
Strategische beleidsvorming/ Deregulering

Mienskip
Participatie/Samenwerking ondernemers, inwoners en regio
Dorpencoördinatie