College van BenW

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van de gemeente Dantumadiel bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De burgemeester is voorzitter van het college.

Eén van de taken van het college is het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten. Wanneer de raad éénmaal de grote lijnen van het te voeren beleid heeft uitgestippeld, is het aan het college om te bepalen hoe dit beleid uitgevoerd moet worden. Zij moet achteraf verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de raad. Dit gebeurt op eigen initiatief (op grond van de wettelijke informatieplicht) of op verzoek van de raad. De raad heeft de mogelijkheid om het college in haar vergadering uit te nodigen om uit te leggen hoe zij tot bepaalde besluiten is gekomen, maar de raad heeft niet de bevoegdheid om besluiten van het college terug te draaien. Wél kan de raad bij het college aandringen op het nemen van een ander besluit.

Het college heeft naast de uitvoering van raadsbesluiten ook een aantal eigen taken, zoals het uitvoeren van landelijke regelingen. Hierbij kan gedacht worden aan de Wet Werk en Bijstand of de Wet milieubeheer. Het college werkt op basis van het collegialiteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in, dat besluiten genomen worden met een meerderheid van stemmen. In het college is de burgemeester voorzitter met stemrecht, bij het staken van stemmen heeft hij zelfs een doorslaggevende stem. Het college is in zijn geheel verantwoordelijk voor de genomen besluiten. Elk lid van het college, dus zowel de burgemeester als de wethouders, is verantwoordelijk voor de eigen programma's.

Contact

Voor een afspraak met de burgemeester, wethouders of de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat:  

  • Renata Anjema
  • Sandra de Groot

Telefoon: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl

De portefeuilleverdeling en het bestuursakkoord vindt u onderaan deze pagina.

Bijlagen