Aanbod perceel grond in De Westereen

RSS feed

De gemeente Dantumadiel biedt een perceel grond in gebruik aan gelegen aan de Fogelsang te De Westereen. 

Het gebruik zal worden vastgelegd in een overeenkomst voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 januari 2016. Bij goed beheer kan worden besloten het gebruik stilzwijgend steeds met één jaar te verlengen. In de overeenkomst wordt een tussentijdse opzegtermijn opgenomen van vier weken. Als de grond wordt gebruikt voor het weiden van vee dan dient een deugdelijke afrastering te worden aangebracht.  
 
Bovendien moeten eventuele aangrenzende sloten jaarlijks worden opgeschoond. Het gebruik moet zodanig zijn dat geen overlast voor omwonenden ontstaat en het perceel moet in een nette staat worden gehouden. Op het perceel mogen geen goederen worden opgeslagen en geen opstallen worden opgericht. De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich nu bevindt.
 
Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren waarbij gebruik moet worden gemaakt van een daarvoor beschikbaar gesteld inschrijfbiljet en retourenveloppe.  Er kan op meerdere percelen worden ingeschreven.
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet moet uiterlijk 20 juni 2014 weer in ons bezit te zijn. Reacties die na voornoemde datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
 
De opening van de enveloppen en de kennisgeving van de gedane biedingen, waarbij belanghebbenden aanwezig kunnen zijn, zal plaatsvinden op dinsdag 24 juni 2014 om 11.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Bij een gelijk bod zal er worden geloot.
Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en betreffende de gunning. Het college houdt zich het recht voor de gunning in beraad te houden als naar het oordeel van het college het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.
Voor het verkrijgen van een inschrijfbiljet en voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer F. van Hijum, telefoon 0511-426206.