Bebouwde komgrens boswet vastgesteld

RSS feed

Op 27 januari 2015 is de begrenzing van de bebouwde kom in het kader van de Boswet, door gemeente Dantumadiel opnieuw vastgesteld.

De Boswet is een areaalwet waarvoor de Provincie de bevoegdhoudende instantie is. Het doel van de wet is om door middel van kapmeldingen het bestaande areaal bos in Nederland te beschermen.
De in 1999 vastgestelde begrenzing, waar buiten de Boswet van kracht is, is op 27 januari j.l. door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld . De wijzigingen in de begrenzing ten opzichte van 1999 zijn:
-Naast de kleinschalige voormalige heide verkavelingen in de Westereen, zijn nu ook de vergelijkbare kleinschalige verkavelingen rondom Broeksterwâld opgenomen in de begrenzing en vallen daarmee niet meer onder de Boswet.
-Bij de gemeente in eigendom en/of beheer zijnde houtopstanden waarvan het behoud geborgd is (bijvoorbeeld Rinsma Pôlle,Rinsma state etc).
- waar de in de Boswet gevrijwaarde tuinen en erven aansluiten op de bebouwde komgrenzen, zijn deze tuinen en erven gemakshalve binnen de bebouwde komgrenzen opgenomen.
- sinds 1999 gerealiseerde of nog in voorbereiding zijnde ruimtelijke plannen, zijn nu ook opgenomen in de begrenzing en vallen derhalve ook niet onder de Boswet.
- enkele op de voormalige begrenzing aansluitende openbare ruimten zijn ook binnen de bebouwde komgrenzen gebracht.
Op de kaart in de bijlage is te zien hoe de huidige vastgestelde bebouwde kom er volgens art. 1, lid 5 van de Boswet nu uitziet.