Besluit over de toekomst van de gemeente

RSS feed

De gemeenteraden van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ca. (DDFK) zijn een overeenkomst met elkaar aangegaan over verdergaande samenwerking. Daarbij is ook besloten om de ambtelijke organisaties te fuseren.

Er is afgesproken dat de vier gemeenteraden afzonderlijk vóór 1 april 2016 de samenwerking evalueren. Op basis daarvan wordt gekozen tussen een gemeentelijke herindeling of het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. 

Dinsdag 29 maart gaat de raad van Dantumadiel het voorstel behandelen om het college de opdracht te geven een concept van een herindelingsontwerp op te stellen. Om de raad een goede afweging te kunnen laten maken zijn er in opdracht van de DDFK colleges een vijftal documenten opgesteld. Deze zijn uiteraard ook beschikbaar voor de inwoners van de Gemeente Dantumadiel en andere belangstellenden. Deze documenten zijn:

  • Herindelingsscan Noordoost Fryslân van het Ministerie van BZK.
  • Een actualisatie uitkomsten onderzoek PWC rapport
  • Informatie personeelsmonitor A+O fonds DDFK
  • Personeelsmonitor A+O Fonds DDFK
  • Kaders voor een mogelijke spreiding van voorzieningen
  • Kadernotitie Dienstverlening Gebiedsgericht Werken DDFK

U treft deze documenten hieronder aan.

Voor politieke standpunten over dit onderwerp kunt u terecht bij de politieke fracties en raadsleden van Dantumadiel. Deze treft u hier aan.

Voor algemene vragen over dit onderwerp of vragen of de procedure kunt u terecht bij de raadsgriffier Ronald Dijksterhuis via mail: rgdijksterhuis@dantumadiel.eu of telefoon: 0511 426424.