Colleges van Noordoost Friese gemeenten leggen intentieovereenkomst voor aan hun gemeenteraden

RSS feed

De colleges van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben vandaag de intentieovereenkomst vastgesteld die aan hun gemeenteraden wordt voorgelegd in het kader van de bestuurlijke toekomst van de vier gemeenten.

Eerder is door de gemeentebesturen al onderkend dat een vergroting van de schaal van werken nodig is. Het gemeentelijke takenpakket breidt zich namelijk steeds verder uit. Tegelijkertijd is er steeds minder geld beschikbaar voor de uitvoering van taken.  

In de intentieovereenkomst verklaren de gemeentebesturen dat zij elkaar nu en in de toekomst als duurzame toekomstpartners beschouwen. Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst geven de raden de colleges groen licht om in gezamenlijkheid en met voortvarendheid een ambtelijke fusie te realiseren in 2015. Als juridische basis wordt een gemeenschappelijke regeling aangegaan. Vóór 1 april 2016 wordt de samenwerking geëvalueerd. Op dat moment kunnen de vier raden een definitieve keuze maken voor een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Ook kunnen zij ervoor kiezen om, met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid, een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met de gefuseerde ambtelijke organisatie.  

Het vinden van een gezamenlijke koers heeft grote urgentie gekregen door onder andere de decentralisatietaken die per 2015 aan de gemeenten toebedeeld worden. De taken op het gebied van zorg en welzijn vragen om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. 

De intentieovereenkomst wordt per gemeente behandeld in een raadsvergadering in september.