Dantumadiel biedt percelen grond aan

RSS feed

De gemeente Dantumadiel biedt percelen grond gelegen aan de Bûterwei te De Westereen in gebruik aan. 

Het gaat om grond gelegen aan de Bûterwei te De Westereen, kadastraal bekend gemeente Veenwouden, sectie G, nummers 1970 en 3403 (beiden deels), groot 1.31.50 hectare.
 
Het gebruik zal worden vastgelegd in een overeenkomst voor de periode van 15 september tot 1 januari 2015. 
Bij goed beheer kan worden besloten het gebruik stilzwijgend steeds met één jaar te verlengen. In de overeenkomst wordt een tussentijdse opzegtermijn opgenomen van vier weken. De gebruiker is verplicht het perceel te voorzien van een deugdelijke omheining. Bovendien dienen eventuele aangrenzende sloten jaarlijks te worden opgeschoond. Het gebruik dient zodanig te zijn dat geen overlast voor omwonenden ontstaat en het perceel dient in een nette staat te worden gehouden. Op het perceel mogen geen goederen worden opgeslagen en geen opstallen worden opgericht. De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich thans bevindt.
 

Reageren

Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren waarbij gebruik dient te worden gemaakt van een daarvoor beschikbaar gesteld inschrijfbiljet. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet dient uiterlijk 6 september 2013 weer in ons bezit te zijn. Reacties die na voornoemde datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
 

De gunning

De kennisgeving van de gedane biedingen, waarbij belanghebbenden aanwezig kunnen zijn, zal plaatsvinden op maandag 9 september om  om 11.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Bij een gelijk bod zal het lot beslissen.
Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en betreffende de gunning. Het college houdt zich het recht voor de gunning in beraad te houden indien naar het oordeel van het college het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.
 

Informatie

Voor het verkrijgen van een inschrijfbiljet en voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer F. van Hijum, telefoon 140511.