Gebruik gemeentegrond aangeboden in De Westereen

RSS feed

Burgemeester en wethouders bieden in gebruik aan een perceel weiland gelegen aan de Lange Reed te De Westereen. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u schriftelijk reageren met het speciale inschrijfbiljet.

Het betreft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Veenwouden, sectie G, nummer 6387. Zie bijgevoegde tekening.  

Het gebruik zal worden vastgelegd in een overeenkomst voor de periode van 1 april tot 1 januari 2017. Bij goed beheer kan worden besloten het gebruik stilzwijgend steeds met één jaar te verlengen. In de overeenkomst wordt een tussentijdse opzegtermijn opgenomen van vier weken. Indien de grond wordt gebruikt voor het weiden van vee dan dient een deugdelijke afrastering te worden aangebracht.  

Bovendien dienen eventuele aangrenzende sloten jaarlijks te worden opgeschoond. Het onderhoud aan op het perceel aanwezige houtopstanden is voor rekening van huurder. Het gebruik dient zodanig te zijn dat geen overlast voor omwonenden ontstaat en het perceel dient in een nette staat te worden gehouden. Het perceel dient onkruidvrij te worden gehouden. Op het perceel mogen geen goederen worden opgeslagen en geen opstallen worden opgericht. De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich thans bevindt.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren waarbij gebruik dient te worden gemaakt van bijgaand inschrijfbiljet.   

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet dient uiterlijk 31 maart 2016 weer in ons bezit te zijn. In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden ”inschrijving Lange Reed”.  Reacties die na voornoemde datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

De opening van de enveloppen en de kennisgeving van de gedane biedingen, waarbij belanghebbenden aanwezig kunnen zijn, zal plaatsvinden op maandag 4 april 2016 om 11.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Bij een gelijk bod zal het lot beslissen.

Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en betreffende de gunning. Het college houdt zich het recht voor de gunning in beraad te houden indien naar het oordeel van het college het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer F. van Hijum, telefoon 0511-426206.  Het inschrijfbiljet moet uiterlijk donderdag 31 maart aanstaande ingeleverd worden bij de gemeente.