Gemeentegrond aangeboden in Rinsumageast

RSS feed

De gemeente Dantumadiel biedt in gebruik aan een perceel grond gelegen ten westen van de voormalige zuivelfabriek aan de Tjaerdawei te Rinsumageast. 

Het gebruik zal worden vastgelegd in een overeenkomst voor de periode van 1 augustus  2014 tot 1 januari 2016. Bij goed beheer kan worden besloten het gebruik stilzwijgend steeds met één jaar te verlengen. In de overeenkomst wordt een tussentijdse opzegtermijn opgenomen van vier weken. Indien de grond wordt gebruikt voor het weiden van vee dan dient een deugdelijke afrastering te worden aangebracht.  Bovendien dienen eventuele aangrenzende sloten jaarlijks te worden opgeschoond. Het gebruik dient zodanig te zijn dat geen overlast voor omwonenden ontstaat en het perceel dient in een nette staat te worden gehouden. Het perceel dient onkruidvrij te worden gehouden. Op het perceel mogen geen goederen worden opgeslagen en geen opstallen worden opgericht. De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich thans bevindt.
 

Evenementen

Het betreffende terrein doet al vele jaren dienst als locatie voor lokale evenementen. (dorpsfeest en  feest voetbalclub). Een waardevolle functie, jarenlang mogelijk gemaakt door de medewerking van de vorige gebruiker. De gemeente wil deze functie voor de plaatselijke gemeenschap behouden. Daarom zal de nieuwe gebruiker het perceel voor genoemde evenementen, in goed overleg met de betreffende besturen, beschikbaar moeten stellen. 
 

Reageren

Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren waarbij gebruik gemaakt moet worden van het inschrijfformulier dat u hieronder kunt downloadent. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier moet uiterlijk 18 juli 2014 weer in ons bezit zijn. Reacties die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
 

Gunning

De opening van de enveloppen en de kennisgeving van de gedane biedingen, waarbij belanghebbenden aanwezig kunnen zijn, zal plaatsvinden op dinsdag 22 juli 2014 om 11.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Bij een gelijk bod zal het los beslissen.
Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en betreffende de gunning. Het college houdt zich het recht voor de gunning in beraad te houden indien naar het oordeel van het college het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.
 

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer F. van Hijum, telefoon 140511.