Gemeentegrond aangeboden te Damwâld

RSS feed

Burgemeester en wethouders bieden in gebruik aan een perceel weiland gelegen aan de oostzijde van de Dammeloane te Damwâld.

Het gebruik zal worden vastgelegd in een overeenkomst voor de periode van 1 december 2014 tot 1 januari 2016. Bij goed beheer kan worden besloten het gebruik stilzwijgend steeds met één jaar te verlengen. In de overeenkomst wordt een tussentijdse opzegtermijn opgenomen van vier weken. Indien de grond wordt gebruikt voor het weiden van vee dan dient een deugdelijke afrastering te worden aangebracht.  

Bovendien dienen eventuele aangrenzende sloten jaarlijks te worden opgeschoond. Het gebruik dient zodanig te zijn dat geen overlast voor omwonenden ontstaat en het perceel dient in een nette staat te worden gehouden. Het perceel dient onkruidvrij te worden gehouden. Op het perceel mogen geen goederen worden opgeslagen en geen opstallen worden opgericht. De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich thans bevindt.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren waarbij gebruik dient te worden gemaakt van een daarvoor beschikbaar gesteld inschrijfbiljet. Dit inschrijfbiljet en een kaart van het aangeboden perceel zijn te vinden onderaan dit bericht.   

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet dient uiterlijk 24 november 2014 weer in ons bezit te zijn. In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden ”inschrijving Dammeloane”.  Reacties die na voornoemde datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

De opening van de enveloppen en de kennisgeving van de gedane biedingen, waarbij belanghebbenden aanwezig kunnen zijn, zal plaatsvinden op woensdag 26 november 2014 om 11.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Bij een gelijk bod zal het lot beslissen.

Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en betreffende de gunning. Het college houdt zich het recht voor de gunning in beraad te houden indien naar het oordeel van het college het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.

Voor het verkrijgen van een inschrijfbiljet en voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer F. van Hijum, telefoon 0511-426206.