Gemeentegrond aangeboden

RSS feed

Burgemeester en wethouders bieden een perceel grasland, gelegen nabij de Rommert de Breestrjitte te Damwâld,  in gebruik aan.

Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Akkerwoude, sectie M, nummer 1873 (deels), groot 1600 m². Het gebruik zal worden vastgelegd in een overeenkomst voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2014. Bij goed beheer kan worden besloten het gebruik stilzwijgend steeds met één jaar te verlengen. In de overeenkomst wordt een tussentijdse opzegtermijn opgenomen van twee maanden. Het gebruik dient zodanig te zijn dat geen overlast voor omwonenden ontstaat. Op het perceel mogen geen goederen worden opgeslagen en evenmin mogen daarop bouwwerken worden geplaatst. De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich nu bevindt.

Geïnteresseerden kunnen schriftelijk reageren waarbij gebruik moet worden gemaakt van een inschrijfbiljet. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet moet uiterlijk 28 september weer in ons bezit te zijn. De opening van de enveloppen en de kennisgeving van de biedingen, waarbij belanghebbenden aanwezig kunnen zijn, zal plaatsvinden op maandag 1 oktober 2012 om 11.00 uur in het gemeentehuis te Damwâld. Bij een gelijk bod wordt er geloot. Het college houdt zich het recht voor de gunning in beraad te houden indien naar het oordeel van het college het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.

Voor een inschrijfbiljet en voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. van Hijum, telefoon 0511-426206.