Gemeentegrond aangeboden

RSS feed

De gemeente Dantumadiel biedt percelen grasland gelegen aan de Boppewei te De Westereen in gebruik aan.

Het gaat om percelen grasland gelegen aan de Boppewei te De Westereen, kadastraal bekend gemeente Veenwouden, sectie I, nummer 722 (deels), groot circa 5.27.30 hectare.

Voorwaarden

Het gebruik wordt vastgelegd in een overeenkomst voor de periode van 1 mei 2013 tot 1 januari 2014.  In de overeenkomst wordt een tussentijdse opzegtermijn opgenomen van vier weken. Als het perceel wordt gebruikt voor het weiden van vee moeten de percelen worden voorzien van een deugdelijke omheining. Aangrenzende sloten moeten in het najaar worden opgeschoond. De percelen moeten in een nette staat worden gehouden. Op het perceel mogen geen goederen worden opgeslagen en geen opstallen worden opgericht. De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich momenteel bevindt.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden kunnen schriftelijk reageren via het speciale inschrijfbiljet. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet kunt u uiterlijk 18 april 2013 insturen. Reacties die na 18 april binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Toekenning van de grond

De opening van de enveloppen en het bekendmaken van de gedane biedingen zal plaatsvinden op maandag 22 april 2013 om 11.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Belanghebbenden kunnen hierbij aanwezig zijn. Bij een gelijk bod wordt er geloot. Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en beslissen over de gunning. Het college houdt zich het recht voor de gunning in beraad te houden als naar het oordeel van het college het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.

Voor een inschrijfbiljet en voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. van Hijum, telefoon 14 0511. U kunt het inschrijfbiljet hieronder ook downloaden.