Gemeentegrond aangeboden

RSS feed

Burgemeester en wethouders bieden percelen grond in gebruik aan in De Westereen.

Het gaat om percelen grond gelegen aan de Krikelbeam te De Westereen, kadastraal bekend gemeente Veenwouden, sectie G, nummers 4996 en 6292, 1.33.00 hectare groot.

Het gebruik zal worden vastgelegd in een overeenkomst voor de periode van 1 augustus tot 1 januari 2015. Bij goed beheer kan worden besloten het gebruik stilzwijgend steeds met één jaar te verlengen. In de overeenkomst wordt een tussentijdse opzegtermijn opgenomen van vier weken. De gebruiker is verplicht het perceel te voorzien van een deugdelijke omheining. Bovendien moeten eventuele aangrenzende sloten jaarlijks worden opgeschoond. Het gebruik moet zodanig  zijn dat geen overlast voor omwonenden ontstaat en het perceel moet in een nette staat worden gehouden. Op het perceel mogen geen goederen worden opgeslagen en geen opstallen worden opgericht. De grond wordt in gebruik gegeven in de staat waarin het zich nu bevindt.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren waarbij gebruik moet worden gemaakt van het inschrijfbiljet. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet moet uiterlijk 19 juli 2013 weer in ons bezit  zijn. Reacties die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. 

De opening van de enveloppen en het bekendmaken van de biedingen die zijn gedaan, waarbij belanghebbenden aanwezig kunnen zijn, zal plaatsvinden op maandag 22 juli aanstaande om 11.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Bij een gelijk bod zal er worden geloot.

Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en de gunning. Het college houdt zich het recht voor de gunning in beraad te houden als naar het oordeel van het college het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.

Hieronder kunt de tekening bekijken en het inschrijfbiljet downloaden. Het inschrijfbiljet is ook verkrijgbaar op het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. van Hijum via telefoonnummer 14 0511.