Gemeentelijk Rioleringsplan Dongeradeel-Dantumadiel

RSS feed

De raden van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel hebben het gezamenlijk ‘verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Dongeradeel-Dantumadiel 2014-2017’ vastgesteld.

In dit Gemeentelijk Rioleringsplan staat hoe beide gemeenten omgaan met de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. In het plan staat ook hoe de financiële onderbouwing is.
 
Het plan ligt vanaf 29 januari 2014 zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Dantumadiel, Hynsteblom 4, te Damwâld en in het gemeentehuis van de gemeente Dongeradeel, Koningstraat 13 te Dokkum. Ook kunt u het inzien via de websites van beide gemeenten www.dantumadiel.eu en www.dongeradeel.nl. 
 
Gedurende de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet worden opgenomen: 1. naam en het adres van de indiener, 2. dagtekening, 3. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, 4. gronden van het bezwaar en 5. ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld of aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel, Postbus 1, 9100 AA Dokkum.
Voor meer informatie kunt u bellen met  mevr. G.J. Veldsink (gemeente Dantumadiel) via tel.nr.: 14 0511 of met de heer L. Pasveer (gemeente Dongeradeel) via tel.nr.: 14 0519.