Hoorzitting 2e Verrap en Begroting 2017-2020

RSS feed

Dinsdag 11 oktober organiseert de raad van Dantumadiel een tweetal Hoorzittingen. De onderwerpen zijn de 2e Verrap en de Begroting 2017-2020.

De 2e Verrap is een tussentijdse financiële en beleidsinhoudelijke rapportage van het college over het lopende jaar (2016). In de Begroting 2017-2020 worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente over de komende vier jaar vastgesteld. Met name over 2017 is deze begroting heel concreet. De raad is voornemens beide onderwerpen te behandelen in de raadsvergaderingen van 25 oktober en 1 november as.

Als voorbereiding op die raadsvergaderingen wil de raad van Dantumadiel graag ook inwoners/instellingen uit de gemeente horen over deze onderwerpen in een tweetal Hoorzittingen op 11 oktober.

Onderwerp    : 2e Verrap
Datum          : dinsdag 11 oktober 2016
Tijd              : 19.00 uur
Locatie : Gemeentehuis Dantumadiel te Damwâld

Onderwerp    : Begroting 2017-2020
Datum          : dinsdag 11 oktober 2016
Tijd              : 20.30 uur
Locatie : Gemeentehuis Dantumadiel te Damwâld

Wilt u als deelnemer aan tafel zitten? Meldt u dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan bij de raadsgriffier Ronald Dijksterhuis via mail: rgdijksterhuis@dantumadiel.eu.

Op de website van de gemeente www.dantumadiel.eu kunt u via bestuur/gemeenteraad bij de agenda van 11 oktober de achterliggende stukken vinden. De vergadering is openbaar, iedereen is welkom.