Kennisgeving Milieueffectrapportage bestemmingsplan buitengebied Dantumadiel

RSS feed

De gemeente Dantumadiel heeft het voornemen om haar bestemmingsplan Buitengebied te herzien.

Bij de voorbereidingen van het bestemmingsplanbesluit is het doorlopen van een m.e.r.-procedure verplicht. In deze kennisgeving, op grond van artikel 7.9 ,lid 1 Wet Milieubeheer, vindt u een beknopte toelichting op de m.e.r.-plicht, het voornemen, de procedure en het detailniveau en reikwijdte van het onderzoek naar milieueffecten.

 

Het voornemen

Het bestemmingsplan omvat het volledige buitengebied, exclusief het bebouwde gebied van negen van de tien dorpen in de gemeente. Het dorp De Falom en de verspreide bebouwing maken deel uit van het plangebied.

Het streven is om uiterlijk 1 juli 2013 het bestemmingsplan Buitengebied door de raad te hebben vastgesteld. In het bestemmingsplan onder andere worden de volgende onderwerpen meegenomen:

 • Nota ruimtelijk beleid voor het buitengebied Dantumadiel. 2010-2020.
 • Verordening op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij voor de gemeente Dantumadiel.
 • Aandacht voor de relatie met de Wabo en het (vergunningvrij) bouwen in het buitengebied.
 • Het recreatiebeleid Dantumadiel en aandacht voor de gevolgen door afschaffing W.O.R.
 • Aandacht voor externe veiligheid door aanwezigheid aardgasleidingen.
 • Doorwerking van de Verordening Romte Fryslân.

Het doel van de m.e.r. procedure is het in beeld brengen van de milieueffecten van de voorgenomen beleidskaders voor agrarische ontwikkelingen in het bestemmingsplan. Deze effecten, en mogelijk de effecten van alternatieve scenario’s, worden beschreven in een milieueffectrapport (MER).

 

m.e.r.-procedure

Deze openbare kennisgeving van het voornemen is de eerste stap in de zogenaamde uitgebreide m.e.r. procedure.
De vervolgstappen zijn:

 • Het raadplegen van betrokken bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER.
 • Opstellen van het milieueffectrapport.
 • Kennisgeving van het MER samen met het voorontwerp-bestemmingsplan.
 • Ter inzage legging, de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door belanghebbenden en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.
 • Motiveren hoe met de resultaten van het milieurapport en de inspraak is omgegaan in het definitieve bestemmingsplan.

Het MER zal te zijner tijd met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van 2012 het geval zijn.

Op grond van het gestelde in artikel 7.26b van de Wet milieubeheer is een verplichte inzet van de Commissie m.e.r. aan de orde.

 

Onderzoek naar milieueffecten

Het MER is gericht op de haalbaarheid van het bestemmingsplan vanuit de geldende natuur- en milieuwetgeving en op de extra mogelijkheden voor bescherming van natuur en milieu.

 

Zienswijzen en raadpleging

Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om van donderdag 21 juni 2012 tot met woensdag 1 augustus 2012 een zienswijze in te dienen op het voornemen. De ingekomen zienswijzen, voorzien van een reactie van de gemeente, worden als bijlage bij het MER gevoegd.

Zienswijzen op het voornemen kunnen schriftelijk worden verzonden naar:
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.

Bij de indiening van de zienswijze vermeldt u tenminste: uw naam, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en handtekening. Indien u dit wenst, kunt u uw reactie mondeling toelichten. Daarvoor moet u binnen de hiervoor genoemde periode een afspraak maken met de heer R. de Boer van de eenheid Rom. Dit kan per telefoon op het nummer 14 – 0511 of per mail via post@dantumadiel.eu