Nota ruimtelijk beleid buitengebied Dantumadiel 2010 – 2020

RSS feed

Het college van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat de “Nota Ruimtelijk beleid buitengebied Dantumadiel 2010 – 2020” op 21 februari 2012 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de Nota hebben globaal betrekking op: het toestaan van buitenopslag bij bedrijfsfuncties, het slopen van panden, het toekennen van extra bouwmogelijkheden bij het agrarisch hobbybedrijf en het toevoegen van de dagrecreatieve activiteiten van het Sûkerei museum te Damwâld op de kaart. Het in de Nota opgenomen ruimtelijk beleid zal worden gebruikt bij de opstelling van het bestemmingsplan Buitengebied. De Nota ruimtelijk beleid buitengebied Dantumadiel ligt met ingang van heden ter inzage voor iedereen bij de receptie ter inzage. Verder kan de Nota ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.dantumadiel.eu onder ‘bouwen en wonen’, onderdeel ‘ruimtelijke plannen’.