Plaatsing windturbines in het buitengebied niet mogelijk

RSS feed

Een groot aantal jaren is er in de provinsje Fryslân gediscussieerd over de mogelijke plaatsing van windturbines en waren op provinciaal niveau een aantal plannen opgesteld.

De plannen waren ontwikkeld omdat er tussen het Rijk en alle provincies afspraken zijn gemaakt over het opwekken van duurzame energie, zo ook met de provinsje Fryslân. Door de provincie is in 2014 samen met de stichting “Fryslân foar de wyn” aan initiatiefnemers gevraagd om mogelijke locaties voor de bouw van windturbines bij hen in te dienen.

In onze gemeente is een locatie ten noordoosten van Rinsumageast voorgedragen bij die stichting.

Naar aanleiding van alle ingediende, mogelijke locaties en de daarop volgende discussie op provinciaal niveau over de plaatsing van windturbines hebben Provinciale Staten van Fryslân op 17 december 2014 besloten om af te zien van plaatsing van nieuwe windturbines op het vaste land en dus ook de beoogde locatie nabij Rinsumageast.

Nieuwe windturbines mogen uitsluitend nog gebouwd worden in het IJsselmeer of nabij de Afsluitdijk. In het op 2 juli 2013 vastgestelde bestemmingsplan “Bûtengebiet” is de mogelijkheid opgenomen om in het gebied ruwweg ten noorden van de Lauwersseewei windturbines te kunnen bouwen. Deze mogelijkheid was destijds nog in overeenstemming met het toenmalige provinciaal beleid.

Op 4 juli 2016 is het bestemmingsplan “Herziening bestemmingsplan Bûtengebiet Dantumadiel” door de raad vastgesteld. De vaststelling van dit bestemmingsplan was noodzakelijk om een aantal redenen maar voor wat betreft de mogelijkheid tot plaatsing van windturbines zijn de bestemmingplanregels, die de bouw van windturbines op locaties ruwweg ten noorden van de Lauwersseewei mogelijk maakten, geschrapt. Dit betekent dat het gemeentelijke, ruimtelijke beleid zoals dat nu in het bestemmingsplan “Herziening Bûtengebiet Dantumadiel” is opgenomen de plaatsing van windturbines in het gehele buitengebied niet mogelijk maakt.

Voor nadere informatie met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer R. de Boer, via telefoonnummer 14-0511.