Raadsbesluiten verordeningen

RSS feed
Op 1 december 2014 heeft de raad van de gemeente Dantumadiel de volgende verordeningen vastgesteld.
- Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Dantumadiel 2015;
- Verordening individuele inkomenstoeslag Dantumadiel 2015;
- Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz gemeente Dantumadiel 2015.
 
De verordeningen treden in werking op 1 januari 2015. De verordeningen liggen gedurende zes weken na deze bekendmaking ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Damwâld. De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010 wordt met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken. Door de introductie van de kostendelersnorm is het gemeenten niet meer toegestaan regels te stellen met betrekking tot het verhogen of verlagen van de bijstandsnorm als gevolg van
het kunnen delen van kosten. Voor personen die op 31 december 2014 een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand ontvangen blijft de Toeslagenverordening tot 1 juli 2015 van toepassing.