Regionaal waterplan

RSS feed

Waarom een waterplan?

We horen het overal om ons heen: het klimaat verandert, het wordt extremer. De zeespiegel stijgt, we krijgen te maken met drogere, warmere zomers en periodes met heviger neerslag. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast groter. Om de gevolgen van deze klimaatveranderingen op te vangen, is op landelijk niveau nieuw waterbeleid opgesteld: het Waterbeleid voor de 21e eeuw. Op lokaal niveau moet de gemeente, samen met het waterschap, bekijken wat de klimaatverandering en het landelijke waterbeleid betekenen voor de gemeente en dat vertalen in gemeentelijk beleid. Daarbij moet wat waterkwaliteit en ecologie betreft ook rekening gehouden worden met de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit Europese beleid eist dat alle wateren in 2015 een goede toestand hebben bereikt. Een toestand waarin de planten en de dieren die bij het type water passen zich thuis voelen. Het waterschap en de gemeente moeten hier samen voor zorgen.

 

Wat is een waterplan?

In een Waterplan gaat het over het beschrijven en de onderlinge afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen de waterbeheerders. Dat zijn de gemeente, het waterschap, het drinkwaterbedrijf en provincie. Het gaat dus om zowel het oppervlaktewater, het grondwater als de riolering.

De vraag die de verantwoordelijke organisaties zichzelf stellen is:Hoe kunnen we op een meer duurzame wijze met water omgaan? Het antwoord daarop wordt gegeven in de vorm van een aantal maatregelen.

Maatregelen die gericht zijn op:

 • Het beter benutten van schoon hemelwater door het niet meer zomaar af te voeren via het riool richting rioolwaterzuiveringsinstallatie;
 • Het terugdringen van vervuilende bronnen (riooloverstorten, gebruik van bestrijdingsmiddelen etc.) om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verder te verbeteren;
 • Een meer natuurlijke inrichting van watergangen Het voorkomen van en oplossen van grondwateroverlast in stedelijk gebied;
 • Het tegengaan van verdroging van natuurgebieden;
 • Inhoud Waterplan.

Thema’s die in het Waterplan aan de orde komen zijn:

 • Veiligheid;
 • Voldoende water;
 • Schoon water;
 • Beheer en Onderhoud;
 • Gebruik en beleving;
 • Afvalwater en zuivering.

De versterking van de belevingswaarde van schoon water in bebouwd gebied zal ook aandacht krijgen. Het afzonderlijke afvoeren van verhard oppervlaktewater dat nu nog in de riolering terecht komt, het tegengaan van grondwateroverlast en het aanleggen van extra wateropvangmogelijkheden zijn maatregelen die in stedelijk gebied kunnen worden genomen. Dat kan vooral bij het opstellen van uitbreidingsplannen, herinrichtingsplannen en bij rioolvervanging.

 

Resultaten Waterplan

Als het Waterplan is uitgevoerd is het resultaat:

 • Een goed waterbeheer: schoon en voldoende water; geen wateroverlast, nu niet en in de toekomst niet;
 • Doelmatige en efficiënte uitvoering van alle bestaande en nieuwe watertaken van de gemeente en het waterschap;
 • Draagvlak bij bestuurders, ambtenaren van gemeente en waterschap en ook bij de provincie, het drinkwaterbedrijf, belangenorganisaties en burgers;
 • Er is zoveel mogelijk invulling gegeven aan wensen, kansen worden benut, knelpunten worden opgelost.

Over dit alles wordt op open wijze gecommuniceerd. Tijdens het opstellen van het waterplan zal er op deze website regelmatig informatie verschijnen over de vorderingen van het waterplan en de invulling van het gemeentelijke waterbeleid en de maatregelen die de komende jaren worden genomen.