Stemmen bij volmacht

RSS feed

Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezing van de gemeente Dantumadiel op woensdag 19 maart 2014 is het mogelijk om bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.
 

A. Machtiging door schriftelijk verzoek

  1. Bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 14 maart 2014 tot 12:00 uur door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van Dantumadiel waar hij/zij op maandag 03 februari 2014 als kiezer is geregistreerd.
  3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op maandag 03 februari 2014 als kiezer zijn geregistreerd.
  4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 

B. Machtiging door overdracht van stempas

  1. De kiezer kan ook een andere kiezer, die in hetzelfde gemeente is ingeschreven, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 
  2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
  3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
  4. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met dag van de stemming.
 
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht en daarbij moet ook een (kopie van een) legitimatiebewijs van de volmachtgever en een legitimatiebewijs van u zelf worden overlegd. 
 
Het identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming (19 maart 2014) maximaal vijf jaren verlopen zijn. De afwijkende regeling geldt alleen voor de dag van de verkiezing, bij de stemming, in het stemlokaal.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau verkiezingen, Hynsteblom 4, 9104 BR  Damwâld, telefoon: 140511.
 
Kijk ook eens op de verkiezingswebsite van de gemeente Dantumadiel: STEMDAN Dantumadiel