Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

RSS feed

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER) zijn per 2014 afgeschaft. Iedereen die hier in 2014 recht op had heeft hierover persoonlijk bericht ontvangen van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Daarin is gewezen op de mogelijkheid van ondersteuning door de gemeente.

De gemeente Dantumadiel vindt het belangrijk om inwoners die extra kosten maken als gevolg van een chronische ziekte of beperking, in deze kosten te compenseren. Op dit moment compenseert de gemeente een deel van deze extra kosten al via de collectieve zorgverzekering voor minima AV-Frieso.


Ik maak (nog) geen gebruik van AV-Frieso. Wat nu?


Nu niet iedereen met meerkosten gebruik maakt van deze collectieve zorgverzekering heeft de gemeente Dantumadiel nieuwe beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels zijn bedoeld voor inwoners die niet meer dan 120% van het sociale minimum te besteden hebben en gebruik maken van een Wmo-voorziening. De beleidsregels worden op korte termijn ter advies voorgelegd aan de Participatieraad. Het streven is de beleidsregels op 1 januari 2016 in werking te laten treden.
De compensatie voor meerkosten wordt dan met terugwerkende kracht (over 2015) uitgekeerd. Wij sturen u een aanvraagformulier toe als u in 2015 een indicatie had voor een Wmo-voorziening en/of een antwoordkaart aan het CAK heeft toegestuurd.” U kunt per 1 januari 2016 deelnemen aan AV-Frieso. Dit is een complete verzekering met een uitgebreid aanvullend pakket.