Ter inzagelegging concept Drank- en Horeca Verordening Dantumadiel

RSS feed

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel maken bekend dat het concept van de Drank- en Horeca Verordening Dantumadiel ter inzage ligt van 17 oktober tot en met 30 oktober 2013. 

De concept-verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis (Hynsteblom 4  te Damwâld) tijdens de openingsuren bij de afdeling Wolwêzen, team W&U. U wordt verzocht zich voor inzage te melden bij de receptie in het gemeentehuis. Daarnaast is de conceptverordering onderaan dit bericht te downloaden.
 
Drank- en Horeca Verordening Dantumadiel 
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Reden voor aanpassing van de wet is dat we meer weten over de schadelijkheid van alcohol voor jongeren, alcoholgebruik zorgt voor overlast op straat en bij het overgrote deel van geweldsdelicten en vernielingen (in het uitgaansleven) is alcohol in het spel. De belangrijkste veranderingen voor de gemeenten zijn dat zij verantwoordelijk zijn voor de toezicht en de handhaving van de DHW. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 2014 een Drank- en Horcaverordening vast te stellen. Gelet op die verplichting hebben de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland gezamenlijk een Drank- en Horecaverordening opgesteld.
 
Terinzagelegging
Belanghebbenden en ingezetenen kunnen ten aanzien van het concept een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met Team W&U.
 
Na de terinzagelegging zal het college de (eventueel gewijzigde) concept-verordening ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.