Vaststelling Verordeningen

RSS feed

Op 17 december is de 2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dantumadiel 2011, de Drank- en Horecaverordening Dantumadiel en de Beheersverordening begraafplaatsen Dantumadiel 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

Wijziging APV
De wijzigingen betreffen een aantal praktische en technische wijzigingen. De inhoudelijke wijzigingen betreffen:
het iets verruimen van de meldingsplicht bij evenementen;
het afschaffen van de strenge inrichtingseisen voor horeca-instellingen die geen Drank- en horecavergunning nodig hebben maar wel een exploitatievergunning;
uit veiligheidsoverwegingen het carbidkanon verbieden;
het afschaffen van de standplaatsvergunning en deze vervangen door het aanwijzen van plaatsen waar standplaats ingenomen mag worden mits daarbij de nadere regels van het college worden nageleefd;
het opnemen van een meldplicht voor de onderhoudskap van houtwallen- en singels
 
Vaststelling beheersverordening begraafplaatsen
Met deze vaststelling is de beheersverordening uit 2004 vervangen. De wijziging betreft een aantal praktische en technische wijzigingen en een afstemming met de wijziging van de Wet op de lijkbezorging. De vergunningsplicht voor het plaatsen van grafmonumenten is gehandhaafd.
 
Vaststelling Drank- en Horecaverordening
Met deze vaststelling is de Verordening tot beperking drankverstrekking 2002 vervangen. De vaststelling was nodig in verband met de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013. In de verordening zijn onder meer algemene regels opgenomen waaraan paracommerciële instellingen zich moeten houden bij het schenken van drank en een verbod op happy hours in de horeca en prijsacties in de detailhandel.
 
In verband met het intrekken van de vergunningsplicht voor standplaatsen hebben burgemeester en wethouders plaatsen aangewezen waar standplaats ingenomen mogen worden en regels vastgesteld waaraan standplaatshouders zich moeten houden. Belanghebbende kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen het aanwijzingsbesluit standplaatsen door een bezwaarschrift te sturen naar Burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9104 ZG te Damwâld. In dit bezwaarschrift dient het besluit te staan waartegen bezwaar wordt gemaakt, de naam en het adres van de bezwaarmaker en de gronden van het bezwaar.
 
De tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dantumadiel 2011, de Drank- en Horecaverordening Dantumadiel, de Beheersverordening begraafplaatsen Dantumadiel 2014, het aanwijzingsbesluit standplaatsen en de Nadere regels voor het gebruik van een standplaats Dantumadiel treden per 1 januari 2014 in werking. De genoemde regels liggen gedurende 12 weken ter inzage bij de stafgroep Stipe, eenheid Algemiene Juridyske Saken. 
 
U kunt de gemeentelijke verordeningen lezen op deze website.