Verkeersbesluit 30 km zone in Feanwâlden

RSS feed

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van een 30 km/h zone binnen de bebouwde kom van Feanwâlden.   

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.

Het verkeersbesluit ligt gedurende de bezwarentermijn ter inzage bij het Klantekontaktsintrum van het gemeentehuis, Hynsteblom 4 te Damwâld. Ook vindt u hieronder het verkeersbesluit met een situatietekening.