Verkeersstructuurplan

RSS feed

De gemeente Dantumadiel kenmerkt zich als een landelijke gemeente met daarin drie grote kernen en acht kleine dorpen en buurtschappen. De wegenstructuur die de dorpskernen en buurtschappen ontsluit kent naast de lokale ontsluitingwegen diverse hoofdontsluitingsroutes zoals de N356 en N361.

Een landelijke regio in ontwikkeling

Dantumadiel is een bijzondere gemeente in de provinsje Fryslân. Dantumadiel is een landelijk gelegen gemeente waar kernwoorden zoals aantrekkelijk wonen, recreëren, rust, groen en natuur centraal staan (Noardlike Fryske Wâlden en kleilandschap) en waar de landbouw nog steeds een belangrijke factor is. Een mix aan functies waarvan de (verkeers)belangen af en toe lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Een ruimtelijke situatie die vraagt om een duidelijke, integrale en frisse blik op het Dantumadielse verkeerssysteem van de toekomst. De komst van de Centrale As speelt hierin een grote rol.

Een verkeersstructuurplan: wat willen we ermee bereiken?

Hiermee worden kaders geformuleerd voor de manier waarop de gemeente wil werken aan een veilig, bereikbaar en duurzaam verkeerssysteem. Het gaat dan niet alleen om de bereikbaarheid en doorstroming van autoverkeer, maar ook om voldoende aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals de fietser en de voetganger. De aanleg van de Centrale As is hierin een belangrijke aanjager voor veranderingen in de verkeersstructuren. Daarnaast geeft het VSP duidelijke kaders en structuren voor het landbouwverkeer, bevoorradend verkeer, openbaar vervoer, fietsverkeer en voetgangersverkeer. Dit alles in het licht van Dielde Romte waarin een leefbare ruimte voor alle gebruikers centraal staat.et VSP heeft in de periode van 9 februari tot en met 21 maart ter inzage gelegen. De gemeente heeft hierop diverse reacties ontvangen. Alle reacties zijn opgenomen in een Nota van Inlichtingen en daarin is ook aangegeven of deze reacties wel of niet hebben geleid tot aanpassing van het VSP.  

Het VerkeersStructuurPlan is samen met de Nota van Inlichtingen door de gemeenteraad definitief vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering op 26 juni 2012.