Voormalig schoolgebouw Driezum te koop

RSS feed

Onlangs is besloten het leegstaande schoolgebouw waar voorheen de Openbare Basisschool was gevestigd bij inschrijving te verkopen. Het betreft het voormalig schoolgebouw aan de Canterstrjitte 2. Oppervlakte van het perceel circa 1445 m², waarvan 430 m² bebouwd. De locatie is opgenomen in het bestemmingsplan Driezum-kom met als bestemming “maatschappelijke doeleinden”.

Het college is bereid medewerking te verlenen aan een wijziging van de bestemming in “wonen en/of lichte bedrijvigheid” mits geen ernstige hinder wordt veroorzaakt in of afbreuk wordt gedaan aan het aanwezige woonmilieu. Hierbij kan het aantal woningen op maximaal 2 gesteld worden.

Bij de koopovereenkomst wordt een ontbindende voorwaarde opgenomen dat de koop is ontbonden als het besluit tot wijziging van de bestemming geen rechtskracht verkrijgt.

Het pand is te bezichtigen op zaterdag 21 mei 2016 van 10.00 uur tot 12.00 uur. Daartoe dient vóór vrijdag 20 mei uiterlijk 12.00 uur een afspraak te worden gemaakt met de heer F. Hettema, telefoonnummer 0511-426229.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van bijgaand inschrijfbiljet. Ook vindt u hier meer informatie over de voorwaarden die op de verkoop van toepassing zijn.

De opening van de enveloppen en de kennisgeving van de biedingen die gedaan zijn, vindt plaats op  woensdag 1 juni om 16.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Voor aanvang van deze bijeenkomst kunt u de gesloten enveloppe met het inschrijfbiljet ter plaatse inleveren.

Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en de gunning en behouden zich het recht voor de gunning in beraad te houden indien naar hun oordeel het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.