Voormalige brandweerkazerne te De Westereen te koop

RSS feed

De brandweerkazerne aan de Mûnewei 17 wordt bij inschrijving verkocht. Het pand is op afspraak te bezichtigen op zaterdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Het oppervlakte van het perceel bedraagt 1600 m2, waarvan 285 m2 bebouwd. De locatie is opgenomen in het geldende bestemmingsplan “De Westereen Kom” met als bestemming “maatschappelijke doeleinden” met de nadere aanduiding “Wro zône-wijzigingsgebied brandweerkazerne”. Volgens de bestemming mag gebruik plaats vinden ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen (educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen).

Het bestemmingsplan biedt ook mogelijkheden om wonen toe te staan. Hiervoor zal dan wel een procedure gevolgd moeten worden. Lichte bedrijvigheid (in de ruimtelijke ordeningscategorie 1 en 2) kan ook worden toegestaan, hiervoor dient dan ook een procedure gevolg te worden.

Bij de koopovereenkomst wordt een ontbindende voorwaarde opgenomen dat de koop ontbonden is als een besluit tot bestemmingsplanwijziging, -herziening of omgevingsvergunningverlening ten behoeve van het regulier wonen en/of lichte bedrijvigheid geen rechtskracht verkrijgt.

Het pand is te bezichtigen op zaterdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur. Daarvoor kunt u vóór vrijdag 9 december uiterlijk 12.00 uur een afspraak maken met de heer F. Hettema, telefoonnummer 0511-426229.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd schriftelijk te reageren. Daarbij kunt u gebruik maken van een inschrijfbiljet. Deze kunt u hieronder vinden of opvragen bij de heer F. van Hijum, telefoon 0511-426206 of hijum@dantumadiel.eu. Hieronder vindt u ook  documenten met meer informatie over de voorwaarden welke op de verkoop van toepassing zijn.

De opening van de enveloppen en de kennisgeving van de biedingen die gedaan zijn, vindt plaats op woensdag 21 december om 16.00 uur in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Voor aanvang van deze bijeenkomst kunt u de gesloten enveloppe met het inschrijfbiljet ter plaatse inleveren. Burgemeester en wethouders beslissen over het al dan niet aanvaarden van de biedingen en de gunning en behouden zich het recht voor de gunning in beraad te houden indien naar het oordeel het bedrag van de inschrijving niet aan de verwachtingen voldoet.