Wijziging Algemene plaatselijke verordening

RSS feed

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2011 (APV) te wijzigen. Voordat het college de concept-wijziging zal voorleggen aan de gemeenteraad wil zij ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid stellen om eventuele zienswijzen in te brengen.

Met de beoogde wijziging van artikel 4:3 van de APV wordt het aantal dagen waarop inrichtingen incidentele festiviteiten mogen organiseren verhoogt van 4 naar 12 dagen per kalenderjaar. Op deze dagen mogen de inrichtingen de geluidsnormen zoals deze opgenomen zijn in artikel 2:17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, overschrijden. Om langdurige overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen is bij de wijziging opgenomen dat deze overschrijding van de geluidsnormen op zon- en feestdagen tot 24.00 uur mag duren en op andere dagen tot 02.00 uur en dat ramen en deuren gesloten moeten blijven.

De concept-wijziging van de APV en de adviesnota liggen van donderdag 12 april tot en met woensdag 9 mei 2012 ter inzage bij de afdeling Stipe, Algemiene en Juridyske Saken. U wordt verzocht zich voor inzage te melden bij de receptie in het gemeentehuis. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de website van de gemeente.

Belanghebbenden en ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen kenbaar te maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Na de zienswijzeperiode wordt het (eventueel gewijzigde) concept-besluit aangeboden aan de Gemeenteraad.