Wijziging Algemene plaatselijke verordening

RSS feed

Er ligt een voorstel om de Algemene plaatstelijke verordening op een aantal onderdelen te wijzigen. 

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2011 (APV) voor de tweede keer te wijzigen. Voordat het college de concept-wijziging zal voorleggen aan de gemeenteraad wil zij ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid stellen om eventuele zienswijzen in te brengen.
 
De beoogde wijzigingen betreffen een aantal praktische wijzigingen en een aantal wijzigingen om in lijn te blijven met de modelverordening van het VNG. Deze laatste wijzigingen zijn over het algemeen niet inhoudelijk maar meer technisch van aard. De inhoudelijke wijzigingen betreffen:
 
  • het iets verruimen van de meldingsplicht bij evenementen;
  • het afschaffen van de strengen inrichtingseisen voor horeca-instellingen die geen Drank- en horecavergunning nodig hebben maar wel een exploitatievergunning;
  • voor houders van paarden, net als voor de houders van honden, ook de plicht om uitwerpselen op te ruimen in te voeren binnen de bebouwde kom, op aangewezen plaatsen en op kinderspeelplaatsen;
  • uit veiligheidsoverwegingen het carbidkanon verbieden;
  • het afschaffen van de standplaatsvergunning en deze vervangen door het aanwijzen van plaatsen waar standplaats ingenomen mag worden mits daarbij de nadere regels van het college worden nageleefd.
De concept-wijziging van de APV en de adviesnota liggen van donderdag 17 oktober tot en met woensdag 6 november 2013 ter inzage bij de afdeling Stipe, Algemiene en Juridyske Saken. U wordt verzocht zich voor inzage te melden bij de receptie in het gemeentehuis. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de website van de gemeente. 
 
Belanghebbenden en ingezetenen kunnen eventuele zienswijzen kenbaar maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Na de zienswijzeperiode wordt het (eventueel gewijzigde) concept-besluit aangeboden aan de Gemeenteraad.