Wijziging Beheersverordening begraafplaatsen

RSS feed

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel zijn van plan de gemeenteraad voor te stellen de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Dantumadeel 2004 te wijzigen.

Voordat het college de concept-wijziging zal voorleggen aan de gemeenteraad wil zij ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid stellen om eventuele zienswijzen in te brengen.

De gemeente kent voor haar begraafplaatsen een beheersverordening. De huidige beheersverordening dateert van 2004 en dient onder meer aangepast te worden in verband met wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging per 1 januari 2010. Daarnaast is gebleken dat de oude beheersverordening op enkele punten onpraktisch, onlogisch en intern tegenstrijdig is. Naast deze inhoudelijke aspecten was ook het taalgebruik en de formulering van de verordening aan herziening toe. De verordening is ook in dat opzicht aangepast aan deze tijd. Gelet op al deze wijzigingen, is er een volledig nieuwe beheersverordening in concept opgesteld.

Het college is verder van plan om haar uitvoeringsvoorschriften die op de beheersverordening gebaseerd zijn (het Uitvoeringsbesluit voorschriften grafbedekkingen en urnennisafsluitingen en het Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging 2005 van 14 december 2004) aan de gewijzigde verordening en gewijzigde wet aan te passen.

De concept-wijziging van de Beheersverordening begraafplaatsen met de toelichting daarop, de concept-nadere regels voor graven en asbezorging 2013, de concept-nadere regels voor grafbedekkingen en urnennisafsluitingen 2013 en de adviesnota liggen van donderdag 18 juli tot en met woensdag 21 augustus 2013 ter inzage bij de afdeling Stipe, Algemiene en Juridyske Saken. U wordt verzocht zich voor inzage te melden bij de receptie in het gemeentehuis. De stukken zijn ook als bijlagen onder dit bericht toegevoegd.

Belanghebbenden en ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen kenbaar te maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Na de zienswijzeperiode wordt het (eventueel gewijzigde) concept-besluit aangeboden aan de Gemeenteraad.