Wijziging in regels aanleg uitwegen

RSS feed

Er ligt een voorstel om, onder bepaalde voorwaarden, zonder vergunning een uitweg te wijzigen of aan te leggen. 

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel gaan de gemeenteraad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening Dantumadiel 2011 (APV) te wijzigen. Voordat het college de concept-wijziging zal voorleggen aan de gemeenteraad wil zij ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid stellen om eventuele zienswijzen in te brengen.
 
De beoogde wijzigingen betreffen een aantal praktische wijzigingen en een aantal wijzigingen om in lijn te blijven met de modelverordening van het VNG, deze laatste wijzigingen zijn over het algemeen niet inhoudelijk maar meer technisch van aard. De inhoudelijke wijzigingen betreffen:
 
  • het schrappen van de bepaling met betrekking tot overige geluidhinder (artikel 4:6 van de Apv);
  • het in bepaalde gevallen afschaffen van de uitwegvergunning. Als wordt voldaan aan de nadere regels van het college voor de aanleg van uitwegen, mag zonder vergunning een uitweg gewijzigd of aangelegd worden.
 
De concept-wijziging van de APV, de nadere regels aanleg uitwegen van het college en de adviesnota liggen tot en met woensdag 29 april 2015 ter inzage bij de afdeling Stipe, Algemiene en Juridyske Saken. Daarnaast zijn de stukken hieronder te raadplegen. 
 
Belanghebbenden en ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen kenbaar te maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Na de zienswijzeperiode wordt het (eventueel gewijzigde) concept-besluit aangeboden aan de Gemeenteraad.