Wijzigingsverordening Participatiewet 2016

RSS feed

Op 22 november 2016 heeft de raad van de gemeente Dantumadiel de Wijzigingsverordening Participatiewet 2016 vastgesteld. Deze verordening wijzigt een aantal verordeningen.

Afstemmingsverordening Participatiewet:

- toegevoegd dat het niet (voldoende) voldoen aan de medewerkingsplicht een maatregelwaardige gedraging is;

- verlagen van de uitkering bij verwijtbaar niet afleggen van de taaltoets;

- maatregel na verwijtbaar niet volgen van scholing

- toevoegen verwijzingen naar artikel 18b PW (Taaltoets, technische wijziging).

De wijzigingen treden in werking op de eerste dag na publicatie van dit besluit.

Participatieverordening:

de verplichting voor gemeenten om in de verordening regels te stellen met betrekking tot de no-riskpolis is per 1 januari 2016 vervallen. Werkgevers die personen met een beperking in dienst nemen kunnen een beroep doen op de landelijke no-riskpolis van het UWV. De wijziging van de Participatieverordening treedt in werking op de eerste dag na de publicatie van het wijzigingsbesluit en werkt terug tot 1 januari 2016.

Op 22 november 2016 heeft de raad van de gemeente Dantumadiel besloten de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive met ingang van 1 januari 2017 in te trekken omdat de grondslag voor die verordening (artikel 60b Participatiewet) met ingang van 1 januari 2017 vervalt.