Important notification

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

In soad ynwenners fan ús gemeente hawwe it Frysk as memmetaal. Foar harren foarmet it Frysk in wichtich part fan harren identiteit. As gemeente wolle wy dêrom alle war dwaan om de Fryske taal yn ús gebiet te behâlden en  fuort te sterkjen. Hjirre kinne jo lêze hoe’t wy de Fryske taal behâlde wolle, hoe’t wy it Frysk in prominint plak jaan wolle yn ús wurk en hoe’t wy it Frysk brûke wolle yn ús omgong mei ynwenners, bedriuwen, maatskiplike organisaasjes en oare oerheden.