Belastingen

Gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen behoren tot de eigen inkomsten van de gemeente. De gemeente is voor plm. 15% van haar inkomen afhankelijk van eigen belastingen. Er zijn verschillende soorten belastingen. We kunnen onderscheid maken in algemene heffingen, leges en andere vergoedingen voor diensten die de gemeente aan inwoners van de gemeente verleend. De belastingen van de gemeente zijn in 4 onderdelen in te delen:

Wat doet de gemeente met uw geld?

De algemene heffingen worden gebruikt voor de kosten van voorzieningen waar we met z’n allen van profiteren: aan wegen, plantsoenen, openbare verlichting enz. Bij leges en andere vergoedingen verleent de gemeente een speciale dienst. Voorbeelden van leges zijn het vernieuwen van paspoort, rijbewijs, trouwen, het aanvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister, het behandelen van aanvragen om een bouwvergunning, enz.

Betaling

De aanslagen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing, worden gecombineerd op één aanslagbiljet gezet. Indien de belastingplichtige gekozen heeft of nog wil kiezen voor automatische incasso, dan kan de betaling worden gespreid in twaalf termijnen, afhankelijk van de dagtekening van de aanslag.

Indien men niet kiest voor automatische incasso maar ook als het totaalbedrag van het aanslagbiljet lager dan € 200,- of hoger dan € 2.000,-, dan dienen de aanslagen in 2 termijnen te worden voldaan. U dient zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de termijnen. Er worden geen herinneringen verzonden voor de betaling van de tweede termijn.

Bij gebruik van een eigen giro- of bankoverschrijvingsformulier moet het bedrag worden overgemaakt naar IBAN NL71 BNGH 028.50.01.760 t.n.v. de gemeente Dantumadiel.

Bezwaar

Binnen zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag kunt u een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Dantumadiel. In het bezwaarschrift moet u uw standpunt motiveren, dus zo duidelijk mogelijk uw bezwaren op een rijtje zetten. Ook kunt u aangeven of u uw bezwaarschrift mondeling wilt toelichten. Hiertoe zult u dan op het gemeentehuis worden uitgenodigd. De heffingsambtenaar neemt vervolgens een beslissing op het bezwaarschrift.