Bestemmingsplan Djipswâl 3 Westereen (ontwerp)

Het plan 'Djipswâl 3, De Westereen ' ligt met ingang donderdag 22 november tot en met woensdag 2 januari 2019 voor een ieder te inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel maken bekend dat vanaf donderdag 22 november 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

  • Het ontwerpbestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’;
  • Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Djipswâl 3, De Westereen’.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het (opnieuw) opnemen van een zelfstandig woonbouwvlak op/nabij het perceel Djipswâl 3 te De Westereen voor het realiseren van een nieuwe woning. Het betreft expliciet het terugbrengen van een planologisch al eerder toegestane (bouw)mogelijkheid.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Uit uitgevoerd geluidsonderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op de gevel van de mogelijk te maken woning als gevolg van het wegverkeer op de Foarstrjitte-Boppewei wordt overschreden. Omdat andere maatregelen niet uitvoerbaar zijn, zijn wij voornemens een hogere grenswaarde vast te stellen. De benodigde hogere waarde bedraagt maximaal 56 dB.

De stukken inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde zijn in te zien bij de receptie van het gemeentehuis te Damwâld (Hynsteblom 4) en Dokkum (Koningsstraat 13). Het ontwerpbestemmingsplan is verder te vinden via www.dantumadiel.eu onder ‘plannen ter inzage’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-code NL.IMRO.1891.bpWEdjipswal3-0301.

Wilt u reageren?

Tijdens de hiervoor genoemde terinzagetermijn kan een ieder een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Het indienen van zienswijzen kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke zienswijze moet u richten aan de gemeenteraad van Dantumadiel, adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum.

Met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder kunnen tijdens de hiervoor genoemde terinzagetermijn door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. Het indienen van zienswijzen kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke zienswijze moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel, adres: Postbus 13, 9290 AA Kollum.

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling,  telefoon: 0519-298888.