Bouwterreinen De Westereen East

Inleiding

In het plan De Westereen East zijn nog bouwterreinen beschikbaar. De uit te geven bouwkavels zijn gelegen aan de zuidoostzijde van het bestaande plan.

Wij willen graag dat u als particulier aandacht besteedt aan maatregelen die op duurzaamheid zijn gericht. Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen kan u behulpzaam zijn bij het energiezuiniger maken van uw nieuwe woning.

Als u een bouwkavel koopt in het plan De Westereen East krijgt een "Slimme Thermostaat" cadeau en kunt u gebruik maken van gratis advies door een bouwkundig ingenieur van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen. U kunt zo geheel kosteloos advies inwinnen over energiebesparing door het voorleggen van uw bouwplan. Het spreekuur wordt gehouden in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Hijum, telefoonnummer: 14-0511.

Verkoop

De verkoop zal geschieden met toepassing van de “Algemene voorwaarden, waaronder de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Dantumadiel plaats heeft”. Artikel 4 van deze voorwaarden bepaalt dat de akte van levering, binnen twee maanden na datum van het betreffende besluit van burgemeester en wethouders tot verkoop van het perceel, moet worden gepasseerd. Wanneer u belangstelling voor een kavel heeft, kunt u daarvoor een optie krijgen. Daaraan zijn geen kosten verbonden. Wanneer u de aanbieding ondertekent en terugstuurt, zal het college een besluit tot verkoop nemen. Op het aanbiedingsformulier kunt u aangeven welke notaris eventueel moet worden belast met het opmaken van de transportakte. Indien u geen voorkeur aangeeft zal de akte worden verleden ten overstaan van notaris mr. J. Leegstra uit Damwâld. U dient zelf opdracht te verstrekken voor een eventueel sonderingonderzoek in verband met de toe te passen fundering.

Wij raden u aan direct nadat u bericht heeft ontvangen dat het perceel aan u is verkocht, de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning te starten. Inlichtingen hieromtrent en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de eenheid Romtlike Oardening en Miljeu, Hynsteblom 4 te Damwâld, telefoon 14-0511.

De kosten voor de aansluiting op de riolering en de aanleg van een uitrit zijn bij de kavelprijs inbegrepen. De aanleg van de uitrit maakt onderdeel uit van het woonrijp maken. Tijdens de bouw van de woning kan eventueel door u zelf een noodbestrating worden aangelegd.

Planning

Na passering van de notariële akte, kunt u over het perceel beschikken.

Vragen/ contact

Voor informatie of verkoop omtrent deze kavels, kunt u contact opnemen met de mevr. M. Hiemstra- Kootstra, via 14-0511 of MSHiemstra@ddfk.nl.