Kansen in Kernen

Nu rijden er dagelijks duizenden auto's door Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. Straks als De Centrale As er ligt kan de huidige route fors worden afgewaardeerd. Dan komt er immers veel minder doorgaand verkeer door die dorpen. Dit biedt kansen. Kansen om  de verkeersveiligheid en leefbaarheid van die zes kernen te vergroten. Kansen om de huidige weg anders in te richten, socialer te maken, groener en stiller. De weg die soms jarenlang als scheidslijn door het dorp liep kan nu weer een verbinding worden.

Om dit soort kansen te kunnen benutten hebben de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en de provincie Fryslân een project opgestart. Een project met de toepasselijke naam ‘Kansen in Kernen’. Doel van dit project is het inventariseren van de wensen en kansen én het ontwerpen van een nieuwe inrichting van de weg.

Samen met de dorpen

Voordat het project in uitvoering gaat worden er eerst nog volop voorbereidingen getroffen. In de zomer van 2010 zijn er schetsvisies per kern opgesteld. In de zomer van 2011 is dit gepresenteerd. Samen met klankbordgroepen wordt er opnieuw gekeken naar de schetsontwerpen. Op basis daarvan wordt er een voorontwerp gemaakt. Het voorontwerp wordt gepresenteerd aan het dorp. De klankbordgroepen worden gevormd door vertegenwoordigers van dorpsbelangen, ondernemersverenigingen en aanwonenden van de wegen.

Voor specifieke informatie over Kansen in Kernen in Damwâld, Feanwâlden of De Falom kunt u contact opnemen met de gemeente Dantumadiel op telefoonnummer 0519-29 88  88 of per mail op info@dantumadiel.frl.

Na een gedegen voorbereiding is in april 2017 gestart met de herinrichting van de Haadwei in Damwâld. Over een lengte van ongeveer 2 km zal de weg worden aangepakt. Aannemersbedrijf Faber is belast met de uitvoering.
Voorafgaand aan de start in april heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in de Kruisweg. De aannemer heeft uitgelegd hoe hij het werk gaat aanpakken. De fasering in verschillende wegvakken, de tijdsduur en bijzondere maatregelen.

De aannemer is ook belast met de communicatie. Behalve zijn wekelijkse spreekuur in de keet achter Autobedrijf Boelens zal er ook regelmatig een nieuwsbrief worden gemaakt. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Impressie herinrichting

Op YouTube vindt u een filmpje, dat een impressie geeft van de herinrichting van de Haadwei te Damwâld.

Doelstelling KIK De Falom

Met het project KIK De Falom willen we:

  • de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op en rond de Haadwei verbeteren;
  • De kwaliteit van de openbare ruimte verhogen;
  • Kansen benutten voor ontwikkelingen voor o.a. woningbouw, bedrijvigheid en andere functies.

Dit doen we samen met bewoners en ondernemers van De Falom. Het dorp wordt vertegenwoordigd door een klankbordgroep.

Hoe gaan we dit doen?

Ruimtelijk vindt er een kwaliteitsimpuls plaats door de Haadwei een dorpskarakter te geven. De provinciale weg wordt dusdanig heringericht dat er een variatie in het wegprofiel in De Falom ontstaat van plattelandsweg, naar dorpsweg, naar dorpshart.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer (0519) 14 05 11 of per mail info@dantumadiel.frl t.a.v.  de heer Rienk Bakker.

Impressie herinrichting Haadwei De Falom

Bekijk de impressievideo van Kansen in kernen De Falom.

Feanwâlden heeft een bijzondere positie in het openbaar vervoer netwerk in Noordoost Fryslan. Door de komst van de extra sneltrein Groningen-Leeuwarden wordt deze positie versterkt. Om die reden verkrijgt het stationsgebied in Feanwalden het predicaat transferium. Gelet op de ruimtelijke raakvlakken tussen het transferium en het KiK project is besloten om er één project van te maken, het project KiK/Stationsgebied Feanwâlden.

In 2011 hebben de gemeente en de provincie tezamen met de toenmalige kerngroep uit Feanwalden een schetsvisie opgesteld. In 2015 is deze visie geactualiseerd. Er is voor gekozen om het gebied tussen spoor en dorp in te richten als een park. Een park waarin verschillende functies een plek moeten krijgen. Het gaat hierbij onder meer om:

  • Een nieuwe snelle verbinding langs het spoor naar het station.
  • Een nieuw stationsplein met parkeermogelijkheden voor auto’s, een fietsenstalling
  • Een nieuwe wachtruimte bij het station.
  • Goede inpassing van het chinees restaurant en de kerk.
  • Afronding van de bebouwing tussen de Stationswei en de Stinswei.
  • Integratie van het Talmahûs in het park.

Het park vormt derhalve de drager van de hiervoor genoemde functies. Daarnaast kan het park een functie krijgen als wandelgebied met voorzieningen om te sporten en of te spelen. In februari 2016 is de uitwerking van de visie gestart samen met vertegenwoordigers uit het dorp in de klankbordgroep. Medio april 2017 zijn de eerste ontwerpen aan de inwoners en belangstellenden gepresenteerd. In juli 2017 werden de plannen in de Raad behandeld.
Het onderdeel Suderwei is op moment in uitvoering. De uitvoering van het park & transferium staat gepland in het voorjaar van 2019.

Volg de ontwikkelingen van Kansen in Kernen, Suderwei en Transferium Feanwalden ook via Facebook: www.facebook.nl/feanwaldenfoarut

De video van het definitief ontwerp (juni 2018)  kunt u bekijken via de volgende link:

www.facebook.com/FeanwaldenFoarut/