Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatie- en archiefbeheer Dantumadiel 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het:

  • benoemen van een gemeentearchivaris;
  • aanwijzen van archiefbewaarplaatsen;
  • instellen van een Strategisch Informatie Overleg.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Voor het volledige besluit en meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u terecht op de website.