Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Besluit tot onttrekking van de grond aan de openbaarheid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2019 heeft besloten tot onttrekking van de grond aan de openbaarheid als bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet voor een perceel grond, kadastraal bekend als gemeente Veenwouden, Sectie K, nummer 426, conform de aan het betreffende raadsbesluit gehechte tekening met tekeningnr: 2022-038268.dgn.

Het maken van bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u ons een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos.

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de publicatie van dit besluit opsturen. U moet dit sturen naar de raad van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via de gemeentelijke website (www.dantumadiel.frl), via Diversen – Bezwaar en beroep – Bezwaar indienen. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Inhoud bezwaarschrift

Wat moet er in uw bezwaarschrift staan?

  • uw naam
  • uw adres
  • uw (elektronische DigiD-) handtekening
  • de datum van het bezwaarschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u bezwaar maakt

Vragen over de procedure

Hebt u nog vragen over de bezwaarprocedure? Dan kunt u contact opnemen met het team Juridyske Saken, telefoonnummer 0519 298888.

Voorlopige voorziening

Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wil iemand voorkomen dat het besluit ingaat, dan kan hij of zij de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als er een bezwaarschrift door deze persoon bij ons is ingediend. Een voorlopige voorziening kan ook door andere belanghebbenden worden aangevraagd.

De Voorzieningenrechter kan besluiten om dit besluit helemaal of gedeeltelijk te schorsen. Hij moet dan wel vinden dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD  Groningen.

U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (beroep instellen bestuursrecht particulieren – rechtbanken – Indienen verzoekschrift voorlopige voorziening). Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Kosten voorlopige voorziening

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. U moet griffierecht betalen. De afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.