Gemeente Dantumadiel start proef spitsafsluiting op de Miedloane

Het college van B en W van de gemeente Dantumadiel heeft besloten een proef te starten met het afsluiten van de Miedloane in de Westereen tijdens de spitsuren. Het college komt hiermee tegemoet aan de wens van omwonenden, die last hebben van de toegenomen drukte op deze weg. Het gaat met name om woon-werk verkeer, dat de weg als sluiproute van en naar Dokkum gebruikt sinds de openstelling van de Centrale As. 
 
Voor het verkeer vanuit De Westereen en achterliggende dorpen is het de bedoeling dat zij gebruik maken van de aansluiting De Westereen op De Centrale As. Een deel van het woon- werkverkeer van en naar Dokkum gebruikt echter via de Miedloane de oprit bij de Dwarsloane op De Centrale As. Hierdoor is de verkeersintensiteit op de Miedloane toegenomen, evenals het gevoel van verkeersonveiligheid bij de omwonenden en bij het langzame verkeer.  

Maatregelen

De gemeente Dantumadiel en Dorpsbelangen De Westereen zijn van mening dat maatregelen nodig zijn. Om het sluipverkeer te weren wordt een spitsafsluiting ingesteld voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd landbouwverkeer. Daardoor wordt het ongewenste sluipverkeer zoveel als mogelijk geweerd, maar kan het “reguliere” verkeer buiten de spitsperiodes wel gewoon gebruik maken van de Miedloane. Het landbouwverkeer en fietsverkeer kan te allen tijde gebruik blijven maken van de weg. 

Proef

Het gaat in eerste instantie om een proef. De spitsafsluiting zal goed worden gemonitord, samen met de omwonenden en andere belanghebbenden, zodat bij eventuele ongewenste effecten bijgestuurd kan worden. De gemeente beoogt met de maatregel de veiligheid op de weg te verbeteren en overlast, hinder en schade door het verkeer te beperken. 

Bezwaar maken

Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van B en W van de gemeente Dantumadiel, dit kan leiden tot een heroverweging van het besluit. Bezwaren dienen binnen zes weken na dag waarop dit besluit is bekend gemaakt (13 februari in de Staatscourant) te worden ingediend.  

Foto: Google Maps