Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Inspraak ‘Beleidskader Zonne-energie Dantumadiel’

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat de raad van Dantumadiel in concept heeft ingestemd met het ‘Beleidskader Zonne-energie Dantumadiel’. Met ingang van 29 april 2021 ligt dit conceptbeleidskader gedurende zes weken ter inzage (tot 10 juni 2021).

Live-uitzending

Op maandagavond 31 mei, vanaf 19.30 uur organiseert de gemeente een live-uitzending voor het thema ‘Energietransitie’. Het beleidskader zonne-energie wordt ook behandeld op deze avond. Tijdens de live-uitzending kunt u via WhatsApp vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Voor meer informatie over de live-uitzending verwijzen we u naar de advertentie.

Inhoud

De gemeente wil breed inzetten op duurzaamheid, onder andere via de opwek van zonne-energie. Daarmee is er behoefte ontstaan om de gemeentelijke ambitie en beleidskoers ten aanzien van zonne-energie uit te spreken. Het beleidskader is bedoeld om richting te geven aan de mogelijkheden voor zonne-energieopwekking binnen de gemeente, en fungeert als een concreet toetsingskader.

Ruimtelijk toetsingskader

Belangrijk onderdeel en vertrekpunt van het beleid is het bepalen van de zonne-energieopgave voor Dantumadiel voor de jaren 2025 en 2050. In het beleidskader wordt vervolgens gewerkt met een Zonneladder om hiërarchie aan te brengen in de geschiktheid van locaties. Opwekken van zonne-energie kan namelijk op verschillende manieren, die allemaal een andere ruimtelijke impact hebben. Pas als locaties op een lagere trede van de ladder niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn, komen locaties op een hogere trede in beeld. We proberen daarmee zoveel mogelijk de grondgebonden initiatieven in het landschap te voorkomen. Gronden op afstand van stad en dorpen zijn in principe uitgesloten. De Zonneladder wordt ondersteund met een ‘Visiekaart’, waarin kansrijke locaties binnen de gemeente worden uitgebeeld. Ook worden gebieden aangeduid waar grondopstellingen uitgesloten zijn vanwege aanwezige landschaps- en natuurwaarden. Als aanvullende restrictie geldt dat er geen zonneparken op landbouwgronden mogen worden gerealiseerd. Ten slotte worden vormen van meervoudig ruimtegebruik gestimuleerd, met specifieke aandacht voor biodiversiteit.

Participatie

Naast de ruimtelijke criteria heeft het beleidskader ook een maatschappelijke component. Een initiatiefnemer dient in te zetten op participatie, zeker bij initiatieven op de hogere treden van de Zonneladder. Enerzijds is inzet op procesparticipatie vereist, waarbij de lokale omgeving vroegtijdig betrokken wordt bij een initiatief. Anderzijds vindt er inzet op financiële participatie plaats. Het streven is 50% lokaal eigendom, met als voorgesteld alternatief een omgevingsfonds. Zo profiteert de Mienskip mee met zonneparken.

Ter Inzage

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, beperken wij het aantal afspraken in het gemeentehuis. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om het conceptbeleidskader fysiek in het gemeentehuis in Damwâld in te zien. Het is alleen mogelijk om het beleidskader digitaal in te zien. 

Infographic en beleidskader

Het beleidskader kun je hier bekijken.
Liever een korte versie? In deze infographic zijn de hoofdlijnen van het beleidskader samengevat.

Inspraak

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen bij de gemeenteraad hun inspraakreactie over het conceptbeleidskader indienen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling, binnen de termijn van zes weken. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan de gemeenteraad van Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. Voor een inspraakreactie per e-mail, graag uw bericht richten aan energie@noardeast-fryslan.nl. Graag vernemen wij of uw mail een officiële inspraakreactie of een technische vraag betreft. Voor meer informatie over het concept-beleidskader of voor het indienen van een mondeling inspraakreactie kunt u een afspraak maken met team Romte via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat de raad van Dantumadiel in concept heeft ingestemd met het ‘Beleidskader Zonne-energie Dantumadiel’. Met ingang van 29 april 2021 ligt dit conceptbeleidskader gedurende zes weken ter inzage (tot 10 juni 2021). Lees hier het volledige nieuwsbericht.