U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Omgevingsvergunning De Wâl 1a te Feanwâlden

De onderstaande kennisgeving wordt 29 juli 2020 gepubliceerd in de huis-aan-huis krant. U kunt de omgevingsvergunning en de Ruimtelijke Onderbouwing digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1891.Fwdewal1aPA-VA01).

Omgevingsvergunning voor het vergroten van de melkveestal, het kappen/rooien van houtopstanden, het verwijderen van een houtsingel en het dempen en aanpassen van sloten op de percelen kadastraal bekend VWD01 K 156 en 155 en plaatselijk bekend als De Wâl 1 a te Feanwâlden is verleend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel hebben op 7 juli 2020 een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van de melkveestal, het kappen/rooien van houtopstanden, het verwijderen van een houtsingel en het dempen en aanpassen van sloten op de percelen kadastraal bekend VWD01 K 156 en 155 en plaatselijk bekend als De Wâl 1 a te Feanwâlden (NL.IMRO.1891.Fwdewal1aPA-VA01).

Het plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijziging heeft betrekking op het verminderen van de veebezetting, het toepassen van een ander stalsysteem en het vervallen van de aanvraag voor de activiteit milieu. Dit heeft geleid tot aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Daarnaast is het ontwerpbesluit aangepast naar aanleiding van uitspraken die door de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn gedaan over dit plan. 

De vergunning inzien

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 juli 2020 voor een periode van zeven weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Hynsteblom 4 te Damwâld. Vanwege het coronavirus is fysieke inzage op het gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak. Als inzage op het gemeentehuis geen optie is, kunt u via 0519-298888 contact opnemen en wordt een kopie van de vergunning met bijbehorende stukken opgestuurd via e-mail of per post.

U kunt de omgevingsvergunning en de Ruimtelijke Onderbouwing ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u in de volgende gevallen een beroepschrift indienen:

  1. u hebt een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit;
  2. u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;
  3. het besluit wijkt af van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen, voor zover uw beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Het beroepschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van dit besluit opsturen naar de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen.
Dit kan via https://mijn.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u de rechter ook vragen om een voorlopige voorziening. Zo n verzoek moet worden opgestuurd naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via de website https://mijn.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.