Rubberverwerker niet naar Feanwâlden

Het bedrijf Rubber Verwerking Nederland (RVN) mag zich niet vestigen aan De Swette in Feanwâlden.
De rechtbank heeft het beroep van RVN tegen de weigering van de omgevingsvergunning niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is inmiddels onherroepelijk. RVN heeft hierdoor geen mogelijkheid meer om bij de rechter het besluit aan te vechten. Dit betekent dat er voor het bedrijf geen mogelijkheden meer zijn om het perceel aan De Swette te gebruiken voor de beoogde opslag van banden.

In 2021 moest van rechtswege een omgevingsvergunning worden verleend aan RVN

Dit betrof een vergunning voor het realiseren van een geluidswand, het plaatsen van blokkenwanden en een portocabin, het aanleggen van een uitrit en het kappen van een houtopstand op het perceel De Swette 3c te Feanwâlden. De aanvrager van de omgevingsvergunning wilde de locatie gebruiken voor het aanvoeren, zeer beperkt bewerken (scheiden banden van velgen), het sorteren en op- en overslag van banden.

Tegen de omgevingsvergunning zijn destijds een groot aantal bezwaarschriften ingediend

Dit had tot gevolg dat het college van burgemeester en wethouders het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning moest heroverwegen. Beoordeeld moest worden of het besluit in stand kon worden gelaten.

In november 2022 werd de omgevingsvergunning grotendeels ingetrokken

Het college besloot om de omgevingsvergunning alsnog te weigeren. Alleen de vergunning voor het kappen van de houtopstand was in stand gebleven. De vergunning werd, grotendeels, geweigerd, omdat de blokkenwanden niet voldeden aan het nieuwe bestemmingsplan dat inmiddels van kracht was.

De adviseur van RVN heeft tegen dit besluit beroep ingesteld bij de rechtbank

De rechtbank heeft dit beroep niet inhoudelijk behandeld. Dit omdat de betreffende adviseur geen machtiging bij hen had ingediend om aan te tonen dat hij namens RVN het beroep mocht instellen. De rechtbank heeft daarom op 26 mei 2023 het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

RVN kon hiertegen nog binnen 6 weken een verzetschrift indienen

Dat heeft RVN niet gedaan, waardoor de uitspraak onherroepelijk werd. Dit betekent dat RVN geen mogelijkheid meer heeft om bij de rechter het besluit aan te vechten. Er zijn voor het bedrijf geen mogelijkheden meer om het perceel aan De Swette te gebruiken voor de beoogde opslag van banden.