Tekort op jaarrekening 2018

De gemeentelijke jaarrekening 2018 van de gemeente Dantumadiel sluit met een negatief saldo van ruim € 3.9 miljoen. Grote tegenvallers zijn, conform de landelijke trend, onder andere: het sociaal domein, jeugdzorg en een lagere uitkering uit het gemeentefonds. “De gemeente moet acuut bijsturen om de financiële positie op korte èn lange termijn te herstellen”, aldus wethouder Kempenaar van Financiën.

Terugblik 2018

Het afgelopen jaar bevatte voor de gemeente grote en kleine mijlpalen waarin mooie resultaten zijn neergezet. De gemeenteraadsverkiezing bracht een nieuwe gemeenteraad met gedreven raadsleden en hoge ambities en een even ambitieus nieuw college van B en W. Onder het motto “Sko Ris Oan” startte het college de dialoog met de dorpen en haalde waardevolle informatie op.

Financieel begon het jaar 2018 met een structureel sluitende begroting en voldoende reserves. Met name door de ontwikkelingen in het sociaal domein en de jeugdzorg, moet dit fors bijgesteld worden. Binnen de jeugdzorg  is het aantal cliënten in 2018 met 22% toegenomen, wat leidde tot een overschrijding van € 1 miljoen. Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is door de gebiedsteams meer problematiek gesignaleerd. Dit resulteerde in een overschrijding van ruim € 0.9 miljoen. Daarnaast moet Dantumadiel circa € 0.6 miljoen bijdragen aan het tekort dat de GR DDFK heeft opgelopen in 2018 en moet de gemeente een extra bedrag van €1.7 miljoen storten voor pensioenvoorzieningen en wachtgelden voor wethouders, als gevolg van een recentelijk gewijzigde systematiek.

Om de financiële positie van de gemeente te herstellen wordt gewerkt aan een herstelplan. De resultaten daarvan worden in de meerjarenbegroting 2020-2023 verwerkt. Het college van B en W legt de jaarrekening op 9 juli ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Ontwikkelingen

Wethouder Kempenaar ziet vooral de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en Jeugdzorg met grote zorgen tegemoet. ”Het beroep op de WMO en Jeugdzorg neemt toe en het tekort loopt op. Dantumadiel wijkt hierin niet af van de landelijke trend. Een groot deel van dit tekort heeft een structureel karakter en onze financiële positie moet zo snel mogelijk weer versterkt worden. Het college moet hiervoor ingrijpende maatregelen nemen en gaat daarbij pijnlijke keuzes niet uit de weg. Totdat we inzicht hebben in het herstelplan en de effecten daarvan, stoppen we hoe dan ook  met het doen van uitgaven of het aangaan van verplichtingen die niet onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn en bewust zijn van de effecten."