Ondernemersfonds

De oprichting van een ondernemersfonds is ontstaan uit de behoefte om samen met het bedrijfsleven een aantal zaken op te pakken zoals veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, verbeteren vestigingsklimaat, promotie van een bedrijvenlocatie/centrumgebied. Met het ondernemersfonds willen we de mogelijkheden van gezamenlijke investeringen in zaken als veiligheid, kwaliteit en promotie verbeteren. Het ondernemersfonds is niet een doel op zich, maar het instrument voor de oplossing van een probleem of vraagstuk.

 

Concreet kan dan gedacht worden aan:

  • Samenwerking en contact ondernemers stimuleren.
  • Contact tussen de bedrijven en de Gemeente Dantumadiel verbeteren.
  • Promotie van de bijvoorbeeld de winkelcentra.
  • Meer kwaliteit op de bedrijventerreinen.
  • Bijdrage leveren aan kennisverwerving.
  • Het revitaliseren van bedrijventerreinen.
  • Bijdrage leveren aan het oplossen van verkeersproblemen en eventuele parkeerproblemen.
  • Meer veiligheid.


Draagvlak

Belangrijke voorwaarde voor het instellen van een ondernemersfonds is dat er voldoende draagvlak is. Tijdens verschillende bijeenkomsten met ondernemers is het idee van het instellen van ondernemersfonds naar voren gebracht door de burgemeester. De reacties waren ronduit positief te noemen. Tijdens de zitting van het 'ondernemersplatform Dantumadeel' stond het eventueel opzetten van een ondernemersfonds ook op de agenda. Men reageerde zeer positief en was zeer nieuwsgierig naar de verdere uitwerking van een dergelijk fonds.


Subsidieverordening

Bij het oprichten van het 'Ondernemersfonds Dantumadeel' is het belangrijk een helder kader te scheppen en afspraken te maken. Deze afspraken zijn van belang bij het aanvragen, besteden en controle op de besteding van het fonds. Vandaar dat er gekozen is voor het opzetten van een subsidieverordening en een toelichting daarop. Hierin staat duidelijk aangegeven wat de mogelijkheden en de reikwijdte van het Fonds is maar ook aan welke voorwaarden het één en ander moet voldoen alvorens men een aanvraag kan indienen. Een aanvraag kan worden ingediend door middel van het invullen en opsturen van het formulier dat u onder aan deze pagina kunt downloaden.


Contact

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met programmaregisseur economie en accountmanager bedrijfsleven:

De heer W.F. Oosterhuis
Telefoon: 14 0511 of 06 46366083
E-mail: post@dantumadiel.eu