Subsidie Dantumadiel aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente Dantumadiel kent subsidieregelingen op terreinen als cultuur en recreatie, economische zaken, openbare orde en veiligheid en sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Om de procedure zo duidelijk mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Dantumadiel 2012 vastgesteld. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie gevraagd kan worden, maar ook de verplichtingen voor de subsidieontvanger.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders nadere subsidieregels op het gebied van welzijn, economische zaken, evenementen, evenementenveiligheid en inzameling oud papier vastgesteld. Hierin staan onder andere de activiteiten waarvoor subsidie kan worden gevraagd en de voorwaarden waaraan een activiteit moet voldoen. Ook staat erin op grond waarvan een subsidie kan worden geweigerd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of er een subsidie wordt verleend. Een subsidie kan worden geweigerd om verschillende redenen. U kunt dat nalezen in onderstaande verordening en nadere subsidieregels. Wanneer een subsidieverzoek wordt geweigerd kunt u een bezwaarschrift indienen. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Voor een eenmalige subsidie dient u gebruik te maken van het ‘Aanvraagformulier eenmalige subsidie’. Dit formulier  kunt u via onderstaande documenten downloaden en printen. De aanvraag moet minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt bij de gemeente worden ingediend.

Een jaarlijkse subsidie kunt u aanvragen met het formulier dat u is toegestuurd of u kunt het formulier via onderstaande documenten downloaden en printen. De aanvraag voor een jaarlijks terugkerende subsidie moet uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar bij de gemeente worden ingediend. 

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten