De Centrale As

De Centrale As is een project van de provincie Fryslân, de gemeenten Dongeradeel, Dantu-madiel, Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Het project omvat de aanleg van de nieuwe weg, de ontwikkeling van het gebied en de herinrichting van een aantal dorpen. 
 

De weg 

Noordoost-Fryslân krijgt een nieuwe weg tussen Dokkum en Nijega: De Centrale As. De Cen-trale As wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en wordt daarmee de belangrijkste ver-keersader in het gebied voor verkeer dat snel van A naar B wil. Daardoor is er minder verkeer op kleinere lokale wegen en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied. Op De Centrale As geldt een maximum snel-heid van 100 kilometer per uur. 
 

Het gebied 

De Centrale As is meer dan een weg alleen. Een gebied ter grootte van ongeveer 7000 hecta-re krijgt een flinke impuls. Onder andere door de ontwikkeling van natuur, door herstel van de voor het gebied zo kenmerkende elzensingels, door het verbeteren van de landbouwstructuur en door de aanleg van bijvoorbeeld nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden.  
 

De dorpen 

Door de aanleg van De Centrale As verdwijnt een groot deel van het verkeer in de dorpen eromheen. Dit biedt kansen voor de kernen Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden, De Falom en Damwâld. Reden voor de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel om het pro-ject Kansen in Kernen op te starten. Het project Kansen in Kernen gaat in uitvoering wanneer delen van De Centrale As in gebruik genomen zijn. 
 
Wilt u meer informatie over het project Kansen in Kernen? Neem dan contact op met de heer W. Oosterhuis van de gemeente Dantumadiel via email: post@dantumadiel.eu of tel: 14-0511. Daarnaast kunt u ook kijken op www.decentraleas.nl voor meer informatie over projecten rond de Centrale As.