Gebiedsontwikkeling Bûtefjild

Gebiedsontwikkeling Bûtefjild bestaat uit meerdere deelgebieden. Twee natuurgebieden zijn al ingericht: Over de Wiel en Klyndobbe. De natuur ontwikkelt zich daar steeds verder. Ondertussen is er verder gewerkt aan de voorbereidingen van overige deelgebieden binnen gebiedsontwikkeling Bûtefjild. Begin 2016 staan de kranen weer in het veld.

Natuurgebied Sippenfennen

De maatregelen in het gebied Sippenfennen focust zich voornamelijk op het vasthouden van water. Door ontwikkelingen in de omgeving, zoals lage grond- en oppervlaktewaterpeilen en het mogelijk drinkwaterwinning, sijpelt het water langzaam weg in de grond. Hierdoor verdroogt de grond. Het is de bedoeling dat de maatregelen resulteren in een gevarieerd en open moerasgebied. Veel afwisseling van rietland, wild groeiende planten, bos graslanden, hooilandjes en ondiep water met waterplanten. Inrichting voor de natuur, maar ook voor de mensen. Met de aanleg van een wandelpad door dit gebied is dit voor mensen straks een prachtige wandelroute. Dat mag wel alleen buiten de broedseizoenen. De uitvoering van dit deelgebied start in 2016.

Houtwiel West en Swarte Broek

De gebieden Houtwiel West (het gebied noordelijk van Feanwâlden dat het dichtste tegen de Falomster Feart aan ligt) en Swarte Broek worden ingericht tot natuurgebied. Veel van de grond verandert van agrarische gebruik naar natuurgebied. De oevers in Swarte Broek krijgen bescherming om het afbrokkelen van de oevers tegen te gaan. Naast de natuurinrichting wordt er een wandelpad in zowel Houtwiel West als in Swarte Broek aangelegd (kijk afbeelding).

Bouwe Pet

De Bouwe Pet is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gebied verbindt de natuurgebieden Groote Wielen en het Bûtefjild. Op grotere schaal tussen de Nationale Parken De Alde Feanen en het Lauwersmeergebied. Voor dieren zoals de otter is het belangrijk dat natuurgebieden op elkaar aansluiten. Op die manier kunnen dieren veilig oversteken. In 2016 worden er maatregelen getroffen in de Bouwe Pet, zoals de aanleg van een vistrap. Ook worden er plannen gemaakt over de Ottemawei, deze weg ligt nu nog door het gebied en vormt een obstakel voor overstekende dieren.

Gemaal

In de Eerste uitvoeringsmodule is de aanleg van een nieuw gemaal opgenomen en uitgevoerd. Dit gemaal heeft de gemailen Lodde Hel, Buitenveld en Goddeloas Tolhûs vervangen.

Samenwerking

De provincie Fryslân is opdrachtgever van de gebiedsontwikkeling Bûtefjild. De gebiedscommissie voert het plan in nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel uit.

Meer informatie

Meer informatie over de gebiedsinrichting Bûtefjild vindt u op www.fryslan.frl/Butefjild. U kunt voor vragen ook contact opnemen met Yep Zeinstra van de provincie Fryslân, tel. 058 - 292 54 51