Groenbeheer

Wonen in een bijzonder landschap

De Bosk is niet zomaar een nieuwbouwplan. Omgeven door karakteristieke elzensingels waant u zich in het buitengebied. De Bosk wordt met respect voor de natuur aangelegd en beheerd zodat het ‘smûke’ (knusse) karakter van het gebied behouden blijft. Hieronder vertellen we wat u kunt verwachten in De Bosk als het gaat over openbaar groen, water en het straatbeeld.

Elzensingels

De elzensingels zijn ontstaan door spontane ontwikkeling van elzen op de grens van percelen door aanleg van slootjes tijdens de ontginning. De singels zijn van grote waarde omdat door begroeiing van bramen en struiken veel dieren zoals vogels hier voedsel, een schuilplaats en nestgelegenheid vinden. De elzen worden één keer in de 25 jaar gekapt. Dit is nodig om het kenmerkende landschap in stand te houden. Na de kap lijkt het alsof de singel verdwijnt, maar in het voorjaar ontstaan al snel nieuwe loten en ontstaat in enkele jaren weer een prachtige dichte singel.

Bloemrijke bermen

Ook wilde bloemen krijgen volop de ruimte in De Bosk. Om de natuur een handje te helpen wordt de berm ingezaaid met een bloemrijk bermmengsel.  Bloemrijke bermen betekent dat naast gras ook andere plantensoorten een kans krijgen, zodat een kleurrijk geheel ontstaat. Dit wordt gestimuleerd door middel van verschraling. Verschraling is het voedselarmer maken van de grond. Op voedselarme plekken staan normaliter meer plantensoorten omdat op voedselrijke plekken bepaalde planten de overhand nemen. Verschraling gebeurt door jaarlijks één à twee keer te maaien en het maaisel af te voeren. Er zijn redenen genoeg om wilde bloemen toe te passen. Ten eerste draagt het bij aan een goede leefomgeving voor allerlei bestuivende insecten, bijen, vlinders en andere dieren. Daarnaast maken wilde bloemen in het openbaar groen de leefomgeving mooier.  Het ontstaan van een bloemrijke berm heeft wel tijd nodig. Dat betekent dat het geschetste beeld de eerste jaren niet is te verwachten. Alles hangt af van de groeiomstandigheden. Een feit is echter hoe langer er op natuurlijke wijze wordt beheerd, hoe gevarieerder en mooier het resultaat wordt.

Wegverharding

In het nieuwbouwplan De Bosk wordt een zogenaamd gescheiden rioolstelsel toegepast. Dit betekent dat het regenwater op de verharding wegvloeit in het grondwater en in de sloten in het gebied.

Water

Het water in het plan bestaat hoofdzakelijk uit de sloten die in het gebied al aanwezig waren voordat het plan De Bosk is ontwikkeld. De sloten zijn alleen verbreed en verdiept. De grondeigenaar, die ook eigenaar is van een deel van een sloot achter zijn woning is verplicht dit deel van de sloot te onderhouden. Grenst in het plan een sloot aan een  bouwterrein, dan is, om het onderhoud te vergemakkelijken, de oever voorzien van walbeschoeiing. Hiermee wordt met weinig onderhoud, de waterberging- en afvoer van de sloten gegarandeeerd.